Općina Dvor

NATJEČAJ

 KLASA: 402-08/21-80/02

URBROJ: 2176/08-03-2-21-1

Na temelju utvrđene dokumentacije za provedbu natječaja Općinskog načelnika i temeljem članka 18. Pravilnika o financiranju programa I projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Dvor (“Službeni vjesnik” broj 07/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu
za financiranje programa, projekata I jednokratnih aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro

I
Općina Dvor poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Dvor za 2021. godinu, a sa ciljem jačanje njihovih kapaciteta,  razvoja aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanja za pružanje usluga korisnicima u lokalnoj zajednici, odnosno, podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju.

II
Udruge I organizacije civilnog društva  mogu prijaviti programe, projekte I jednokratne aktivnosti koji doprinose razvoju Općine Dvor sukladno Strategiji razvoja Općine Dvor za razdoblje 2018.-2023.godine (“Službeni vjesnik” broj 99/19) I Pravilniku o financiranju programa I projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Dvor (“Službeni vjesnik” broj 07/21).

III
Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 100.000,00 kuna.

IV
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu, projektu I jednokratnoj aktivnosti  je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

Okvirni broj programa / projekata / jednokratnih aktivnosti koji se planiraju financirati je 10.

V
Rok za podnošenje prijave za financijjsku podrušku programa, projekata ili jednokratne aktivnosti  je zaključno do 16. 04. 2021. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu Općine Dvor , prijavitelju će biti izdana potvrda o prijmu.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

VI
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su  dostupni na mrežnim stranicama Općine Dvor www.dvor.hr I u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor.

VII
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Dvor, uz napomenu: NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu za financiranje programa, projekata I jednokratnih aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro – NE OTVARATI”.

Adresa za slanje prijava je: OPĆINA DVOR, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor.

VIII
Prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

IX
Svaka udruga ili organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan (1) program ili dva (2) projekta ili tri (3) jednokratne aktivnosti  u okviru ovog Natječaja, za razdoblje provedbe  do 31.12.2021.
Ista udruga /organizacija može biti partner na više programa, projekata ili jednokratnih aktivnosti.  

X
Cjelokupni postupak provedbe Natječaja detaljno su opisani Pravilnikom o financiranju programa I projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Dvor (“Službeni vjesnik” broj 07/21).

XI
Financijske podrške koje će biti odobrene utvrdit će se ugovorom.

XII
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: nacelnik@dvor.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

XIV
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči I mrežnim stranicama Općine Dvor i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Preuzmite: OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DVOR

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support