Komunalno poduzeće DVORKOM d.o.o. je  17. travnja 2020. podnio projektni prijedlog „Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada" (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0096)", u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" - Referentni broj: KK.06.3.1.18

Dana 28. siječnja 2021., dobivena je  ODLUKA O FINANCIRANJU KLASA: 351-04/20-12/04 URBROJ: 517-09-1-2-1-21-842.

Ukupna vrijednost projekta je 1.685.349,99 kuna, ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga iznose 1.470.326,45 kuna, a iznos EU potpore iznosi 1.249.777,48 kuna odnosno 84,9999999 %.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.dvor.hr-novo-komunalno-vozilo-u-dvoru

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost DVORKOM d.o.o.

eu fondovieu fond

 banner nabava dvor