Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane ceste Ulica Hrvatskih branitelja na katastarskoj čestici 1115/2, k.o. Dvor, odnosno na nerazvrstanu cestu oznake: "NC1 - 005 Ulica Hrvatskih branitelja - Groblje ".

Glavni cilj Projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na području Općine Dvor, te potaknuti gospodarski razvoj Općine kroz ulaganja u razvoj fizičke infrastrukture. Očekivani rezultati Projekta jesu: rekonstruirana nerazvrstana prometnica, poboljšani uvjeti prometovanja predmetnom nerazvrstanom prometnicom ulaganjem u kolničku konstrukciju, podignuta razina usluge predmetne nerazvrstane prometnice kroz ostvarene uvjete za postizanje udobnosti i sigurnosti prometovanja, povećana kvaliteta i podignuta razina sigurnosti odvijanja prometa kroz rješavanje problema odvodnje oborinskih voda s predmetne prometnice.

 

Projekt je financiran u iznosu od 2.181.986,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Radove izvode Ceste Sisak d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 2.498.408,13 kuna s PDV-om u trajanju od 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao od strane nadzornog inženjera.