Zbrinjavanje radioaktivnog otpada

smallpreviewREPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/15-01/16 URBROJ: 2176/08-02-15/01 Dvor, 22. travnja 2015.

Temeljem čl. 30. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09, 13/10, 15/13, 30/14/, Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Dvor protivi se ideji zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području Općine Dvor.

Članak 2.

Općina Dvor će zatražiti mišljenja Mjesnih zborova građana o prijedlogu zbrinjavanja radioaktivnog otpada Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Rezultati izjašnjavanja građana putem Mjesnih zborova građana dostaviti će se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Mjesne zborove građana po Vijećima mjesnih odbora sazivat će predsjednik Općinskog vijeća Općine Dvor ili predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 3.

Zaključak će se dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 4.

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku" Općine Dvor.

Predsjednik Općinskog vijeća  Stjepan Buić

 


 

  pdf icon  pdf ZAKLJUČAK TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

(329 KB)

pdf icon

    pdf Prezentacija Trgovska gora (2.75 MB)