grb
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-01/04
URBROJ. 2176-8-02-22-4

Dvor, 02. rujna 2022.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor (“Službeni vjesnik”, broj 07/21),

S A Z I V A M

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor

koja će se održati u petak 16. rujna 2022. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

 2. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2022. godini

 3. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022. Godinu

 4. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Dvor za razdoblje od 2022.-2028. godine

 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Rujevac kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donja Oraovica kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 7. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti Knjižnice i čitaonice Dvor

 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2022./2023. Godinu

 9. Donošenje Odluke o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dvor u školskoj godini 2022./2023

 10. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

 11. Informacija – Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskoj reviziji Općine Dvor za 2019. godinu

 12. Informacija – Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup PZ u vlasništvu RH za Općinu Dvor – očitovanje Ministarstva poljoprivrede

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Stjepan Buić