REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/03

URBROJ. 2176/08-02-21-03

Dvor, 04. studenog 2021.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor (“Službeni vjesnik”, broj 07/21),

S A Z I V A M

04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor

koja će se održati u petak, 12. studenog 2021. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor

  3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor

  4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za poljoprivredu

  5. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Dvor – Šestina kosa kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

  6. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Dvor - Šestin potok kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

  7. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Hrtić kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Buić