Obavještavaju se fizičke i pravne osobe koje se smatraju oštećenikom od prirodne nepogode da mogu prijaviti štetu od prirodne nepogode u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor (JUO) od 04. lipnja do 11. lipnja (utorak) 2019 godine. Šteta se prijavljuje na obrazcu EN-P, koji se može preuzeti u JUO. Popunjen obrazac sa dokazima o česticama predaje se u kancelariji br. 15.