Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Dvor („Službeni vjesnik“ Općine Dvor, broj 22/16), općinski načelnik Općine Dvor, donio je

 

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor


Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor, imenuju se:

 1. Ljerka Pavlović, dipl. inženjer poljoprivrede, viša savjetnica za gospodarstvo, prostorno uređenje i komunalni sustav u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor

 2. Milica Ljubičić – Kepčija, profesor ruskog jezika, viša savjetnica za društvene djelatnosti i komunalno redarstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor

 3. Stevo Paripović, dipl. iur., vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor, sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave

Članak 2.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor su ovlašteni predstavnici davatelja koncesije koji se obvezuju na pripremu i provedbu postupka davanja koncesije temeljem Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i uredbi za provedbu zakona.


Članak 3.

Obveze i ovlasti Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor su:

 • suradnja s davateljem koncesije u pripremi i izradi dokumentacije za nadmetanje, kao podloge za izradu ponuda, uključujući izradu analize davanja koncesije, utvrđivanje uvjeta za davanje koncesija, definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

 • objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Elektronički oglasnik),

 • sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,

 • sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,

 • pregled i ocjena ponuda,

 • sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,

 • utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru ponude za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženje tih prijedloga,

 • objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku,

 • obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 4.

Ovlašteni predstavnici Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4. Zakona o koncesijama.

Članak 5.

Davatelj koncesije izvijestio je Ministarstvo financija, Upravu za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Sektor za gospodarstvo o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor, a Ministarstvo financija se dopisom Klasa: 951-01/16-02/02, Urbroj: 513-06-02-16-246 od 28. rujna 2016. godine očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Dvor www.dvor.hr i na oglasnoj ploči Općine Dvor.


Načelnik

Nikola Arbutina

 

document DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - obavljanje dimnjačarskih poslova (227 KB)

default ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (8 KB)