banner nabava dvor

Načelnik

Na tamelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 23. siječnja 2013. godine

PLAN   NABAVE  ZA   2013. godinu

 LINK PLAN NABAVE 2013

|

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

i

U N D P

organiziraju

T R I B I N U

na temu:

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata “

u utorak, 29. siječnja 2013. godine s početkom u 12,oo sati u kino-dvorani Doma kulture Dvor

Ulaz slobodan

 

pdfPlakat-tribina-2013.pdf

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR  OPĆINSKI NAČELNIK    KLASA: 361-01/12-01/01  URBROJ: 2176/08-01-12/03  Dvor, 27. studenog  2012.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12), Općina Dvor upućuje

TREĆI  JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE   RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU  ( za „legalizaciju“ nezakonito izgrađene / rekonstruirane zgrade ) svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih ili  rekonstruiranih zgrada na području Općine Dvor

document  TREĆI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU  

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR - OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-01/12-01/01   URBROJ: 2176/08-01-12/01  Dvor, 05. studenoga  2012.

Temeljem članaka 382. i 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06) i članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09), općinski načelnik 05. studenoga  2012. godine, donio je O D L U K U o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor

document  Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor  

 

|
Stranica 5 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor