REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03 URBROJ. 2176/08-01-12/08 Dvor, 17. prosinca 2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 17. prosinca 2012. godine VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu    Plan nabave za 2012. - VII. izmjene