banner nabava dvor

Opće obavijesti

Razvojna agencija  SI–MO–RA d.o.o. Sisak, Rimska 28,  objavljuje Poziv za izdavanje jamstva za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima s područja naše županije, a temeljem ovog Programa i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja kredita, a u skladu s Ugovorom o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu sa Sisačko-moslavačkom županijom i Ministarstvom gospodarstva.

pdf  Poziv poduzetnicima

|

Opširnije...

Projekt OBRAZOVANJEM DO POSLA  provodi Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba, u partnerstvu s Centrom za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius, Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Općinom Dvor. Projekt financira Europska Unija u okviru komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ IPA programa.

|

Opširnije...

Na temelju Sporazuma o suradnji između UNDP-a Hrvatske i Općine Dvor, od 06. ožujka 2013. god. i Odluke o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene, UNDP raspisuje JAVNI POZIV za prijavu zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene na području općine Dvor.

Detaljnije u nastavku obavijesti (pdfZahtjev za sufinanciranje - legalizacija.pdf)

|

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03 URBROJ. 2176/08-01-12/08 Dvor, 17. prosinca 2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 17. prosinca 2012. godine VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu    Plan nabave za 2012. - VII. izmjene

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03 URBROJ. 2176/08-01-12/07

Dvor, 03. prosinca 2012. Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 03. prosinca 2012. godine VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu  document VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03  URBROJ. 2176/08-01-12/04  Dvor, 21. studenog  2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 21. studenog  2012. godine  V. IZMJENE I DOPUNE PLANA   NABAVE  ZA   2012. godinu

document V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu

|
Stranica 2 od 8

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor