Općina Dvor

Zapisnik sa 14. Sjednice Vijeća u kategoriju

Preuzmite zapis sjednice: SKRAĆENI ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća – 09.03.2023

SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor održane 09.03.2023. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana J. Josipa Jelačića 10. Dvor.

Prisutni: Stjepan Buić, Milica Ljubičić-Kepčija, Gordan Benak, Đorđe Plavljanić, Vladimir Sigur, Miroslav Krstinić, Branislav Joka, Predrag Begić, Saša Ličina, Ankica Bundalo, Božidar Akik

Odsutni: Marko Borojević, Djuro Pribičević

Sjednici prisutni: Načelnik Nikola Arbutina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor – Jagoda Nišević; v.d. ravnateljica Knjižnice i čitaonice Dvor – Gorana Jandrić, ravnatelj ODCK Dvor – Dragan Šašo

Utvrđen je kvorum potreban za rad sjednice

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

 2. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za pedagošku 2021./2022. godinu

 3. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. godinu

 4. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu ODCK Dvor za 2022. godinu

 5. Donošenje Zaključka po podnesenom Financijskom Izvještaju ODCK Dvor za 2022. godinu

 6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dvor u 2023.

 7. Donošenje 1. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023.

 8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor

 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.

 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu

 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2022. Godini –

 12. Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

 13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice

 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donji Javoranj kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 15. Donošenje Odluke o uknjižbi groblja Javornik kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća Općine Dvor i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Dvor

 17. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2023.

 • Rasprava o dnevnom redu

 • Načelnik – u svojstvu predlagača – točka 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2022. Godini – povlači se s dnevnog reda jer nije u nadležnosti predstavničkog, već izvršnog tijela, s tim da točka 12. postaje točka 11. – zaključno točka 17. postaje točka 16.

 • Za točku 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. – materijali su dostavljeni neposredno prije početka sjednice

 • Prijedlog načelnika za dopunu dnevnog reda točkama 17. I 18.

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva na k.č. 597, 35/K i 607/1 k.o. na Republiku Hrvatsku

 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor načelnika Općine Dvor o prijenosu vlasništva na k.č.br. 36/1 K k.o. Dvor

 • Daljnjih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda nije bilo

 • Glasovanje o prijedlogu načelnika za dopunu dnevnog reda točkom 17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva na k.č. 597, 35/K i 607/1 k.o. na Republiku Hrvatsku – sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je prijedlog načelnika za dopunu dnevnog reda točkom 17

 • Glasovanje o prijedlogu načelnika za dopunu dnevnog reda točkom 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor načelnika Općine Dvor o prijenosu vlasništva na k.č.br. 36/1 K k.o. Dvor – sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je prijedlog načelnika za dopunu dnevnog reda točkom 18.

 • Glasovanje o ukupnom predloženom dnevnom redu sa usvojenim dopunama: sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN usvojen je dnevni red

Aktualni sat:

 • Sigur – iznosi problem nedostatka liječnika na području Općine Dvor (jedan liječnik na dvije ambulante), te problem nabave plavog dizela za poljoprivrednike koji se može nabaviti najbliže u Sunji

 • Načelnik – problem nedostatka liječnika je problem cijele SMŽ i u konačnici države, pregovori oko dolaska liječnice iz Velike Gorice su propali jer su u isto vrijeme, kad i dr. Egić od nas, iz Siska otišla dva liječnika, trenutno su u tijeku pregovori sa drugim liječnikom, nemamo detaljne informacije jer je to isključivo u nadležnosti ravnateljice DZ SMŽ, natječaji su konstantno otvoreni, općina će svakako osigurati stan i opremanje stana

 • Što se tiče plavog dizela – politika INE je da se benzinske crpke na kojima, po njihovim kriterijima, nije ostvarena dovoljno velika prodaja – zatvaraju, u nekim ranijim pregovorima postojala je mogućnost dovoženja predmetnog goriva u cisterni jedan/dva puta mjesečno

 • Krstinić – problem je loša kvaliteta goriva koja uzrokuje značajne kvarove na automobilima, problem je radno vrijeme benzinske crpke

 • Načelnik – INA je privatna tvrtka, postoji mogućnost slanja pisma namjere u kojem bi se iznijeli problemi lokalnog stanovništva/korisnika

 • Krstinić – prijedlog – poslati pisma namjere drugim privatnim benzinskim crpkama, možda postoje zainteresirani poslovni subjekti (primjer – Hrvatska Kostajnica)

 • Sigur – postoji li mogućnost obnove/rekonstrukcije društvenog doma u Strugi Banskoj zamjena krovišta i stolarije (curi krov, postoji mogućnost nastanka veće štete)

 • Načelnik – društveni domovi nisu prihvatljivi troškovi za apliciranje na Fond solidarnosti, postoji mogućnost hitne sanacije/popravka iz sredstava općinskog proračuna

 • Krstinić – konstatacija da područje Općine Dvor nije više ZPO, što povlači negativne posljedice i financijski udar na poljoprivrednike (smanjen poticaj, ograničene prijave na natječaje), pitanje je da li je to politička odluka i može li se što napraviti da se ublaži donesena odluka

 • Načelnik – pojašnjava da je donesen novi Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima, te da je došlo do promjena u utvrđivanju područja s ograničenjima na način da 61 jedinica lokalne samouprave više ne pripada tom području, te poljoprivrednici ne ostvaruju pravo na potporu za područje s ograničenjima. S obzirom na veliki interes uslijed objave Prijedloga pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u e-savjetovanju prošloga mjeseca, te značaj ove studije, jedinicama lokalne samouprave koje su iznijele prigovore zbog gubitka ili promjene statusa ograničenja omogućen je sastanak u petak, 10. ožujka 2023. u Ministarstvu poljoprivrede, radi prezentacija studije o područjima s ograničenjima s podlogama. Pokušat će se iznaći prijelazno rješenje dodatnim podzakonskim aktima

 • Sigur – pitanje – raspisivanje natječaja financijska sredstva za Udruge

 • Načelnik – natječaj će biti raspisan do kraja mjeseca

 • Joka – pitanje – kada će biti raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića, obzirom da je ravnateljica napunila godine potrebne za stjecanje uvjeta za odlazak u mirovinu

 • Načelnik – sadašnja ravnateljica je imenovana na mjesto ravnateljice, mandat istječe 2024. godine, uvjete za mirovinu je stekla, u dogovoru sa Upravim vijećem Dječjeg vrtića natječaj za imenovanje ravnatelja će biti raspisan prije isteka sadašnjeg mandata

Ad 1/ Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

 • Bez rasprave

 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice

Ad 2/ Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za pedagošku 2021./2022. Godinu

 • Ravnateljica Dječjeg vrtića prisutna je na sjednici

 • Bez rasprave
 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za pedagošku 2021./2022. Godinu

Ad 3/ Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. Godinu

 • Ravnateljica Knjižnice i čitaonice prisutna je na sjednici

 • Bez rasprave
 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova SUZDRŽAN i 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. Godinu

Ad 4/ Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu ODCK Dvor za 2022. Godinu

 • Ravnatelj Knjižnice i čitaonice prisutan je na sjednici

 • Bez rasprave
 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova SUZDRŽAN i 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu ODCK Dvor za 2022. Godinu

Ad 5/ Donošenje Zaključka po podnesenom Financijskom Izvještaju ODCK Dvor za 2022. Godinu

 • Bez rasprave

 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova SUZDRŽAN i 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Financijskog izvještaja ODCK Dvor za 2022. Godinu

Ad 6/ Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dvor u 2023.

 • Izlagač načelnik

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Sigur i načelnik, gdje je načelnik objasnio da se ne može napraviti popis imovine u vlasništvu Općine Dvor na način da isti bude javno dostupan, već svatko može na portalu provjeriti vlasništvo po pojedinoj čestici, te je pojasnio da postoji knjižno i van knjižno vlasništvo, prešlo se na glasovanje

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donesena je Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dvor u 2023

Ad 7/ Donošenje 1. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023.

 • Izlagač načelnik

 • Načelnik – pojašnjava da je Vijeće donijelo odluku prema kojoj korisnici u 2023. Godini ne plaćaju uslugu korištenja vrtića, pa je shodno tomu jedini korisnik vrtić čiji se rashodi poslovanja u cijelosti podmiruju iz Proračuna Općine Dvor za 2023. Godinu

 • Nije bilo amandmana na predloženi akt

 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN donesene su 1. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023.

Ad 8/Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor

 • Izlagač načelnik

 • Stručno Povjerenstvo za koncesiju za komunalnu djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova, provelo je postupak nakon odluke načelnika o objavljivanju obavijesti o namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova, te je na temelju provedenog postupka utvrđen prijedlog Odluke

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Nakon kraće rasprave u kojoj je načelnik objasnio važnost koncesionara na području (poslovni subjekti, društveni domovi, prostori društvene namjene, privatni korisnici), prešlo se na glasovanje

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dvor

Ad 9/ Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.

 • Izlagač načelnik

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetnog Zaključka

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022

Ad 10/ Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. Godinu

 • Izlagač načelnik

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetnog Zaključka

 • Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Sigur i načelnik, gdje je načelnik objasnio na koje područje se odnosi sanacija divljih deponija (Golubovac Divuški), prešlo se na glasovanje

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. Godinu

Ad 11/ Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

 • Izlagač načelnik

 • Na području Općine Dvor ima oko 440 „crvenih naljepnica“ (i stambeni i gospodarski objekti), te 43 kontejnera

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

Ad 12/ Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice

Ad 13/ Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donji Javoranj kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donji Javoranj kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Ad 14/ Donošenje Odluke o uknjižbi groblja Javornik kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Javornik kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Ad 15/ Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća Općine Dvor

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 11 glasova ZA, 0 glasova SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća Općine Dvor

Ad 16/ Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2023.

 • Izlagač načelnik

 • Pojašnjava na što se odnose predložene izmjene (opremanje kulturnog centra, odvojeno sakupljanje otpada, saniranje divljih deponija, sredstva za saniranje cesta – iz Fonda solidarnosti)

 • Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dvor za 2023. na svojoj 8. Sjednici, prihvatio prijedlog u cijelosti, te predlaže Općinskom vijeću da donese 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2023. Godine – u predloženom obliku

 • Nije bilo amandmana na prijedlog akta

 • Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Joka i Plavljanić, te načelnik, prešlo se na glasovanje

 • Glasovanje – sa 9 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 1 glas PROTIV donesene su 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023. Godinu

Ad 17/ Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva na k.č. 597, 35/K i 607/1 k.o. na Republiku Hrvatsku

 • Izlagač načelnik

 • Pojašnjava da se radi o česticama na kojima se gradi višestambena jedinica

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva na k.č. 597, 35/K i 607/1 k.o. na Republiku Hrvatsku

Ad 18/ Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor načelnika Općine Dvor o prijenosu vlasništva na k.č.br. 36/1 K k.o. Dvor

 • Izlagač načelnik

 • Pojašnjava da se radi o jednoj od čestica na kojima se gradi višestambena jedinica

 • Bez rasprave

 • Nije bilo amandmana na prijedlog predmetne Odluke

 • Glasovanje – sa 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN, 0 glasova PROTIV donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva na k.č.br. 36/1 K k.o. Dvor

Završeno u 10:33 sati

ZAPISNIK VODILA PREDSJEDNIK VIJEĆA

Rozina Pavlović Stjepan Buić

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support