Općina Dvor

2. Javni natječaj

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 07/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor o b j a v lj u j e

2. Javni natječaj

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i sportu

na području Općine Dvor u 2022. godini

 

 

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja ( u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i aktivnosti udruga koje su registrirane za obavljanje djaltnosti iz područja kulture i sporta, za koje su financijska sredstva osigurana u Proračunu Općine Dvor za 2022. godinu.

Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Općine Dvor u 2022. godini („Službeni vjesnik“ broj 95/21)i Programu javnih potreba u sportu Općine Dvor za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ broj 95/21) planirano je sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i proriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Dvor na području kulture i sportta. Javni natječaj se raspisuje za podnošenje prijedloga programa, projekata i aktivnosti u okviru slijedećih djelatnosti:

 • manifestacije udruga,

 • likovne, kazališne, glazbene, književne ili multimedijalne manifestacije,

 • zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine,

 • sportske manifestacije,

 • djelatnost sportskih udruga

OPĆI CILJEVI JAVNOG NATJEČAJA

 • poticanje raznovrsnosti i kvalitete kulturne ponude na području Općine Dvor

 • poticanje razvoja djelatnosti u kulturi na području Općine Dvor

 • očuvanje kulturne baštine

 • poticanje razvoja udruga

 • razvoj sporta i rekreacije

PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

Javnim natječajem planirano je financiranje/sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti ukupne vrijednosti 133.700,00 kuna.

Za sufinanciranje djelatnosti u kulturi planirano je ukupno 83.000,00 kuna, a za programe sportskih udruga planira su financijska sredstva u iznosu od 50.700,00 kuna.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u okviru kojih se prijavljuju na javni natječaj.

Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva programa/projekta.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi koji se prijavljuju moraju ispunjavati slijedeće kriterije:

 • moraju nastati za vrijeme provedbe programa, projekta ili aktivnosti i biti plaćeni prije završnog izvješća o provedbi projekta

 • moraju biti nužni za provođenje programa i navedeni u proračunu programa, projekta ili aktivnosti

 • moraju biti računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

 • moraju biti umjereni, opravdani i provjerljivi.

Opravdani su slijedeći izravni troškovi:

 • troškovi zaposlenika na programu ili projektu ( izdatci za plaće , te porezi i doprinosi iz plaće)

 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu

 • troškovi nabave opreme i materijala isključivo za program koji se prijavljuje, te troškovi usluga za realizaciju programa

 • troškovi potrošnog materijala za realizaciju prijavljenog programa

 • troškovi podugovaranja

 • troškovi koji proistječu iz ugovora o korištenju sredstava (informiranje, osiguranje i sl.)

Opravdani su slijedeći neizravni troškovi:

 • režijski troškovi do 25% od ukupno odobrenog iznosa iz općinskog proračuna

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • dugovanja i nepodmireni računi nevezani za realizaciju programa

 • dospjele kamate

 • potraživanja koja se već financiraju iz drugih javnih izvora

 • kupovina zemljišta ili građevina

 • zajmovi trećim osobama

 • troškovi reprezentacije, osim kad su izravno vezani uz realizaciju projekta

 • troškovi smještaja, osim za višednevne i međunarodne programe

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavitelji na javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • moraju biti upisani u Registar udruga

 • moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja kulture ili sporta

 • prijavljeni program, projekt ili aktivnost mora doprinositi ciljevima općinskog programa javnih potreba u kulturi, odnosno sportu

 • moraju imati uredno ispunjene sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju/sufinanciranju iz proračuna Općine Dvor

 • protiv prijavitelja na javni natječaj, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje , ne smije se voditi kazneni postupak i ne smije biti pravomoćno osuđen za prekršje ili kaznena djela propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 25/15 i 37/21).

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Prijave pristigle po javnom natječaju neće se razmatrati u slučaju kad je:

 • udruga osnovana s ciljem stjecanja dobiti

 • udruga nije uredno ispunila svoje obveze iz ranijih ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Općine Dvor

 • prijedlog programa, projekta ili aktivnosti dostavljen izvan roka za prijavu

 • prijedlog programa, projekta ili aktivnosti nije potpun, odnosno nije pripremljen u skladu s ovim Javnim natječajem

SADRŽAJ I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Prijedlog programa, projekta ili aktivnosti mora biti prijavljen na obrascima dostupnim na mrežnoj stranici Općine Dvor (www.dvor.hr).

Jedna prijava može sadržavati samo jedan program, projekt ili aktivnost.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se isključivo putem računala, a dostavljaju se u papirnatom obliku.

Prijava sadrži propisane obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, koji su ovjereni službenim pečatom.

Obrasci koji se dostavljaju:

 1. Prijavnica – opis programa sa detaljnim obrazloženjem (obrazac)

 2. Proračun projekta (obrazac)

 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac)

 4. Privola korisnika o davanju podataka (obrazac)

 5. Izjava o nekažnjavanju (obrazac)

 6. Izjava o partnerstvu (obrazac)

 7. Popis dokumentacije koja se dostavlja (obrazac)

Uz prijavu programa ili projekta potrebno je priložiti i:

 • presliku izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske (ne starija od tri mjeseca od dana dostave).

 

NAČIN DOSTAVE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlozi programa, projekata ili aktivnosti, pripremljeni u skladu s ovim Javnim natječajem ovjereni pečatom i potpisom ovlaštene osobe, dostavljaju se na adresu:

OPĆINA DVOR

Trg bana Josipa Jelačića 10

44 440 Dvor

Prijava na Javni natječaj dostavlja se poštom preporučeno, dostavljačem ili osobno u pisarnicu Općine Dvor u zatvorenoj koverti s naznakom:

– NE OTVARATI –

Prijava na „ 2. JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba

u kulturi i sportu na području Općine Dvor u 2022. godini“

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu prijavitelja prgrama, projekta ili aktivnosti

Svaki program, projekt ili aktivnost prijavljuje se u zasebnoj koverti.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni natječaj za podnošenje prijava otvoren je do utroška sredstava, počevši od

05. srpnja 2022. do zaključno 31. prosinca 2022. godine,

a objavljen je na mrežnoj stranici Općine Dvor (www.dvor.hr).

Prijavitelji čiji prijedlozi programa, projekata ili aktivnosti budu ocijenjeni kao prihvatljivi, sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2022. godinu.

Obrazac ugovora o financiranju, kao i obraci za izvještavanje o izvršenju programa bit će dostupni na mrežnoj stranici Općine Dvor (www.dvor.hr).

Sve informacije o ovom Javnom natječaju mogu se dobiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor.

PRIVREMENA PROČELNICA:

Ljerka Pavlović

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support