Općina Dvor

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu

Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu

Dvor, 17. lipnja 2022. godine

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 69 dana 17. lipnja 2022. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 27. lipnja 2022. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Potrebno stručno znanje:

– magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu (1,30) i osnovice za obračun plaće u iznosu od 8.172,18 kuna.

Opis poslova:

 • pomaže u radu pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, priprema opće i pojedinačne akte iz djelokruga rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, priprema radne materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika, vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika, obavlja poslove vezane uz objavu akata u Službenom vjesniku”

 • vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa te drugih upravnih područja, vodi propisane evidencije, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika, vrši prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izdaje potvrde, izrađuje ugovore o djelu, obavlja poslove vezane za provedbu natječaja i oglasa za prijem službenika i namještenika te radnika za zapošljavanje na javnim radovima izrađuje ugovore te prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • prati propise iz područja javne nabave, provodi postupke javne nabave, izrađuje ugovore nakon pravednih postupaka javne nabave te izrađuje propisana izvješća iz područja javne nabave

 • obavlja poslove vezane uz primjenu propisa iz područja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, vodi brigu o ažuriranju sadržaja na nternet stranici Općine Dvor, obavlja poslove vezane uz protokolarna događanja

 • koordinira uređivanje i objave na web stranici Općine Dvor, pravovremeno vodi brigu o objavi informacija od interesa građana Općine Dvor te iste redovito ažurira

 • obavlja poslove vezane uz civilnu i protupožarnu zaštitu, proučava propise iz područja civilne i protupožarne zaštite te izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja civilne i protupožarne zaštite

 • vodi registar nekretnina, redovito ažurira registar nekretnina sukladno Strategiji upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dvor

 • obavlja sve imovinskopravne poslove vezane uz imovinu u vlasništvu Općine Dvor, izrađuje nacrte odluka i ugovora iz imovinskopravnih odnosa te zastupa Općinu Dvor u svim imovinskopravnim predmetima

 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)

– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Dvor kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/.pdf.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama „Narodnih Novina“, na adresu: Općina Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440 Dvor, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu na neodređeno vrijeme«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Dvor (www.dvor.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support