Općina Dvor

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

 

ŽUPANIJA: SISAČKO-MOSLAVAČKA
________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA OPĆINU DVOR
_________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dvor

 SADRŽAJ PROGRAMA

 1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Dvor, iznosi: 1.692,6052 ha

 1. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima – površina u ha

R.br.

OBLIK RASPOLAGANJA

( skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj ugovora

Ukupna površina po ugovorima

1

Privremeno korištenje

2

46,5233 ha

2

Zakup – 10 godina

1

17,3952 ha

3

Zakup – 50 godina

7

91,8444 ha

UKUPNO:

10

155,7629 ha

 

 1. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJA

Površina

u ha

NAPOMENA

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja)

površine određene za povrat

0

površine određene za prodaju

– jednokratno, maksimalno

do 25%

0

površine određene za zakup

1.368,6729

površine određene za zakup za ribnjake

0

površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka

0

površine određene za ostale namjene

– jednokratno, maksimalno

do 5%

0

 

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 25 ha.

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave):

Tijekom javnog uvida i nakon zaprimljenih očitovanja nadležnih institucija utvrditi će se točna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, točna površina dosadašnjeg raspolaganja te točna određena površina prema oblicima raspolaganja (zakup, prodaja, povrat).

Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Dvor dostavlja se u nastavku.

 

DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU DVOR

1. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI DVOR

Općina Dvor prostire se na površini od 505,69 km2 i sastoji se od 64 naselja: Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čavlovica, Ćore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Dobretin, Donji Javoranj, Donji Žirovac, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Žirovac, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kobiljak, Komora, Kosna, Kotarani, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Ostojići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Stanić Polje, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani i Zut, prikazanih na slici 1.

Slika 1: Naselja općine Dvor, Izvor: Državna geodetska uprava – obrada autora

2. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU DVOR

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga
Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga
Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Osnovna načela raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Dvor su:

 • Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
  uzimajući u obzir tradicijsku proizvodnju ovog kraja i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih površina definiranih ovim Programom,

 • Općina Dvor sve slobodne površine državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti će za zakup,

 • Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivati će se odredbe čl. 36. Zakona i odluke općine o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području općine Dvor koja je sastavni dio ovog Programa,

 • Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će se odredbe čl. 57. Zakona,

 • Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provoditi će se u skladu s dokumentima prostornog uređenja,

 • Preko općinskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati mjere za nepoštivanje preuzetih obveza za one koji raspolažu državnim poljoprivrednim zemljištem.

3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Sisak, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 1.692,6052 ha.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Dvor nalazi se u PRILOGU 1.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa podlogom digitalne ortofoto karte općine Dvor izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-1 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 2.

kopija katastarskog plana2

Slika 2: Državno poljoprivredno zemljište na području općine Dvor
Izvor: Državna geodetska uprava, obrada autora

Na području općine Dvor postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže (Natura 2000), slika 3. Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama koje se nalaze u području Nature 2000, za koje je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno čl. 29. st. 13 Zakona, nalaze se u prilogu 2.

kopija katastarskog plana3

Slika 3: Zaštićena područja (Natura 2000), Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – Bio portal – obrada autora

 4. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Dvor raspolaže se temeljem sljedećih oblika raspolaganja prikazanih u tablici 3.

Tablica 3: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

 

OBLIK RASPOLAGANJA

Ukupan broj ugovora

Ukupna površina po ugovorima (ha)

Privremeno korištenje

2

46,5233 ha

Zakup – 10 godina

1

17,3952 ha

Zakup – 50 godina

7

91,8444 ha

UKUPNO:

10

155,7629 ha

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje su pod jednim od oblika raspolaganja, sa podlogom digitalne ortofoto karte općine Dvor izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka općine Dvor i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-2 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 4.

kopija katastarskog plana4Slika 4: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Dvor, Ministarstvo poljoprivrede – obrada autra

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Maksimalna površina koja se na području općine Dvor može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 25 ha.

Na području općine Dvor za zakup poljoprivrednog zemljišta na 25 godina određeno je 1.368,6729, kako je prikazano na slici 5.

Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje su određene za davanje u zakup, sa podlogom digitalne ortofoto karte općine Dvor izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka općine Dvor i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u PRILOGU KKP-3 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv na slici 4.

Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup na 25 godina nalazi se u PRILOGU 1.

kopija katastarskog plana 4

Slika 4: Površine određene za davanje u zakup na 25 godina
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Dvor – obrada autora

Od sveukupne navedene površine 1.212,91 hektara nije pod niti jednim oblikom raspolaganja kako je prikazano po katastarskim općinama u tablici 4 i na slici 5.

Tablica 4: Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine

Površina (ha)

BRĐANI

54,5730

BUINJA

0,9045

ČAVLOVICA

39,4751

ĆORE

9,0642

DIVUŠA

3,1778

DOBRETIN

41,2481

DRAGA

4,5365

DRAŠKOVAC

46,7114

DVOR

2,6964

GAGE

60,0927

GLAVIČANI

15,1408

GOLUBOVAC

23,1200

GORIČKA

0,5273

GRABOVICA

4,4831

GRMUŠANI

34,2292

GVOZDANSKO

1,1297

JAVNICA

2,2544

JAVORANJ

11,6187

JAVORNIK

0,3627

KOBILJAK

73,2216

KOMORA

28,6966

KOSNA

28,3911

KOZIBROD

32,5576

KULJANI

2,7952

LJESKOVAC

114,6301

LJUBINA

0,0601

LOTINE

19,0579

MAJDAN

3,1311

MATIJEVIĆI

0,8441

ORAOVICA

104,4864

PEDALJ

2,5713

ROGULJE

6,1958

RUJEVAC

110,4599

ŠEGESTIN

49,1297

SOČANICA

0,6808

STANIĆ POLJE

0,7765

STRUGA

39,9207

STUPNICA

33,0724

ŠVRAKARICA

62,9579

UDETIN

2,8676

UNČANI

45,0875

VOLINJA

5,2139

VRPOLJE

42,5397

ZAKOPA

4,3702

ZAMLAČA

0,2025

ŽIROVAC

28,2601

ZRIN

15,0493

ZUT

0,3367

UKUPNO

1.212,91

kopija katastarskog plana5

Slika 5: Površine određene za davanje u zakup koje nisu pod niti jednim oblikom raspolaganja
Izvor: Državna geodetska uprava, općina Dvor – obrada autora

 

6. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU

Na području općine Dvor ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za prodaju.

7. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji očitovao se kako na području općine Dvor postoje neriješeni zahtjevi za povrat imovine. U očitovanju je navedeno da je za potrebe povrata na području općine Dvor potrebno osigurati 32 hektara poljoprivrednog zemljišta. Detaljnijom analizom utvrdit će se koje katastarske čestice će se ovim Programom utvrditi za potrebe povrata. Navedene katastarske čestice će se dati u zakup do rješavanja zahtjeva pri Uredu državne uprave.

8. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

Na području općine Dvor ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za zakup za ribnjake.

9. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Na području općine Dvor ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka.

10. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE

Na području općine Dvor ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određene za ostale nepoljoprivredne namjene.

PRILOZI:
1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018):

 • Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima
 • Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi,
 • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja,
 • Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,
 • Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,
 • Očitovanje Hrvatskih voda,
 • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,
 • Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa

 1. PRILOG 1 : Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama i vrstama raspolaganja 
 2. PRILOG KKP-1 Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za općinu Dvor
 3. PRILOG 2: Popis katastarskih čestica unutar zaštićenog područja Natura 2000
 4. PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Dvor
 5. PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za općinu Dvor

 

 

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support