Općina Dvor

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor

I.

Općinsko vijeće Općine Dvor pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Općine Dvor.

II.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Dvor, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima pet (5) članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri (3) godine.

 

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, nju mora činiti najmanje 20 mladih koji ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog Javnog poziva.

Podnositeljima kandidature u ime neformalne skupine mladih smatraju se prva dva potpisnika sa popisa članova neformalne skupine mladih koji podržavaju kandidaturu.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata.

IV.

Svaki ovlašteni predlagatelj može predložiti najviše pet kandidata i zamjenika za svakog kandidata.

Kandidat i zamjenik za svakog kandidata može biti predložen samo od jednog predlagatelja.

V.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Dvor, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

VI.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu koji sadrži:

–         naziv ovlaštenog predlagatelja iz točke III. stavka 1. ovog Javnog poziva, odnosno naziv „neformalna skupina mladih“,

–         ime i prezime kandidata i njegova zamjenika,

–         adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika,

–         dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika,

–         OIB kandidata i njegova zamjenika,

–         obrazloženje kandidature.

Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom predlagatelja ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost.

Uz kandidaturu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za kandidata i njegovog zamjenika, kao dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Dvor, kao i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih.

Uz kandidaturu je potrebno priložiti i izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja iz točke III. stavka 1. ovog Javnog poziva.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe.

Obrazac se može podići u Općini Dvor ili preuzeti s web stranice Općine Dvor www.dvor.hr

VII.

Rok za prijavu kandidatura je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Dvor.

VIII.

Kandidature za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Dvor, Odbor za izbor i imenovanja, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440 Dvor, s naznakom: „Kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor“.

IX.

Kandidature koje nisu pravovremene, potpune i pravilno sastavljene i s propisanim dokazima u prilogu ili su podnesene od strane subjekata izvan ovlaštenih predlagatelja iz točke III. stavka 1. ovog Javnog poziva, zbog formalnih nedostataka neće biti prihvaćene i neće se uzeti u obzir prilikom sastavljanja popisa važećih kandidatura.

X.

Odbor za izbor i imenovanja obavlja formalnu provjeru prijavljenih kandidatura te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Dvor, te se objavljuju na web stranici Općine Dvor.

XI.

Općinsko vijeće Općine Dvor, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidaturta raspravlja izvješće Odbora za izbor i imenovanja i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

                                                                                                                      Predsjednik

                                                                                                                      Stjepan Buić

Ostali dokumenti  na linku:  http://dvor.hr/dokumenti/izbori-i-glasovanja.html

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support