Općina Dvor

Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja

icon Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 370-01/14-01/01

URBROJ: 2176/08-01-14-01

Dvor, 27. veljače 2014.

            Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09, 13/10 i 15/13), općinski načelnik dana 27. veljače 2014. godine, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

PREDMET NATJEČAJA:

Određivanje prinudnog upravitelja za obavljanje poslova uprave nekretninama u smislu članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za stambene zgrade u naselju Dvor, kako slijedi:

$1-          Vladimira Nazora  3.,

$1-          Vladimira Nazora  5.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 5.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 7.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 15.,

$1-          Trg bana J. Jelačića 21.,

$1-          Ante Brune Bušića 2.,

$1-          Ante Brune Bušića 4.,

$1-          Zrinskih i Frankopana 1.,

$1-          Mile Blaževića Čađe 6.,

$1-          Mile Blaževića Čađe 6A.,

$1-          Hrvatskog proljeća 2.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 3.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 4.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 5.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 6.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 7.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 8.,

$1-          Hrvatskog proljeća, I. odvojak 9.,

$1-          Hrvatskog proljeća, II. odvojak 6.

Ponuditelji uz ponudu trebaju dostaviti:

$1-          ispravu o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, kojom se dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja nad nekretninama,

$1-          potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja, kojom se dokazuje da nema duga na ime dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

$1-          izjavu o kadrovskoj strukturi i broju zaposlenih, kojom dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za pružanje usluga,

$1-          popis pruženih usluga upravljanja zgradama u posljednje tri godine (2011., 2012. i 2013.) sa podacima o naručitelju i površinom nekretnina na upravljanju, te sa potvrdama naručitelja o urednom izvršavanju obveza vezanih za upravljanje zgradama

$1-          izjavu kojom prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa dužnostima i ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, za svaku zgradu bez naknadnih posebnih uvjeta koji nisu navedeni u ponudi,

$1-          cijenu naknade prinudnog upravitelja izraženu u kunama po m2 posebnog dijela nekretnine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, sa naznakom: „ ponuda za izbor prinudnog upravitelja – ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na web stanici Općine Dvor: www.dvor.hr

Ponuditelj, koji bude određen za prinudnog upravitelja, bit će obvezan:

$1-          uvidom u bazu podataka kojom raspolaže Općina Dvor, uvidom u zemljišne i katastarske knjige i uvidom na terenu, utvrditi popis nekretniuna obveznika prinudne uprave,

$1-          pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu koji se odnosi na upravljanje nekretninama, Uredbe o održavanju zgrada te drugih propisa kojima je regulirano upravljanje nekretninama,

$1-          organizirati u suradnji sa suvlasnicima nekretnina osnivanje računa zajedničke pričuve kod poslovne banke i obavljati poslove naplate sredstava pričuve nekretnine. Sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja i održavanja (sredstva zajedničke pričuve) utvrđuju se pojedinačno za svakog suvlasnika u visini od 0,54 % vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za  prethodnu godinu, objavljenoj u „Narodnim novinama“.,

$1-          osigurati obavljanje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, protupožarnu zaštitu te čišćenje dimovoda, sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine, dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

$1-          obavljati privremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,

$1-          obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima te položiti svakom suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Općinski načelnik će donijeti Odluku o određivanju prinudnog upravitelja u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

OBJAVLJENO na web stanici Općine Dvor dana  28. veljače  2014. 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support