udzbenici opcina dvorOpćina Dvor će i u školskoj 2016./2017. godini. financirati nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor.

Postupak će se provoditi kao i prošle godine podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor. Uz zahtjev se moraju priložiti:

- preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

- potpisana izjava jednog roditelja da učenici nisu stekli pravo na financiranje ili sufinanciranje nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po nekoj drugoj osnovi, a ako jesu, izjava o iznosu na koji su stekli pravo po toj drugoj osnovi,

- original računa za kupljena pripadajuća dopunska nastavna sredstva na kojem je vidljivo da je uplata izvršena. Račun mora biti naslovljen na ime i prezime jednog roditelja učenika.

Vjerujemo da će ova pomoć omogućiti roditeljima lakše opremanje školaraca za novu školsku godinu jer, pored udžbenika i radnih bilježnica, imaju značajne financijske izdatke za ostalu opremu.