PROSTORNI PLAN UREĐENJA
OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune


2017. godina

TEKSTUALNI DIO
GRAFIČKI DIO 
 • KARTE
 1. Korištenje i namjena površina
 2.  Infrastrukturni sustavi
 3. A. Uvjeti korištenjaA. Uvjeti korištenja
  3.B. Ograničenja u korištenju
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
 1. Kobiljak
 2. Čavlovica
 3. Ljeskovac
 4. Švrakarica
 5. Rudeži i Zrinski Brdani
 6. Zrin
 7. Rogulje
 8. Lotine
 9. Volinja
 10. List 1 - Ostojići i Donji Žirovac
  List 2 - Gornji Žirovac
 11. Komora
 12. Gvozdansko
 13. Rujevac
 14. Donja Stupnica i Gornja Stupnica
 15. Grabovica
 16. Pedalj
 17. Gorička i Paukovac
 18. Zrinska Draga
 19. Buinja i Buinjski Riječani
 20. List 1 - Šakanlije
  List 2 - Jovac
 21. Kuljani
 22. Šegestin 
 23. Donja Oraovica i Gornja Oraovica
 24. Udetin
 25. Glavičani
 26. List 1 - Donji Javoranj, Gornji Javoranj i Kepcije
  List 2 - Donji Javoranj i Gornji Javoranj
 27. Draškovac
 28. Golubovac Divuški
 29. Divuša
 30. Kozibrod
 31. Majdan
 32. Kosna
 33. Gage i Trgovi
 34. Bansko Vrpolje
 35. Struga Banska
 36. Unčani
 37. Ljubina
 38. Grmušani
 39. Ćore i Vanići
 40. Hrtić
 41. Zamlača
 42. Sočanica
 43. List 1 - Javnica
  List 2 - Kotarani
 44. Zakopa
 45. Javornik
 46. Matijevići
 47. Zut
 48. Gornji Dobretin i Donji Dobretin
 49. Stanić Polje
 50. Dvor

 


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DVOR

Objavljeno 2014.

OPĆINA DVOR

Prostorni plan  uređenja Općine Dvor - objavljeno 2009.

Na temelju odredbe članka 23. i 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94,68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službeni vjesnik«,broj 37/06) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05,31/05 i 56/06), Općinsko vijeće Općine Dvor na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine donosi
ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dvor

Odluka je objavljena u Službenom vjesniku br. 07/07

TEKSTUALNI DIO

KARTOGRAMSKI DIO