IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DVOR

Objavljeno 2014.

OPĆINA DVOR

Prostorni plan  uređenja Općine Dvor - objavljeno 2009.

Na temelju odredbe članka 23. i 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94,68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službeni vjesnik«,broj 37/06) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05,31/05 i 56/06), Općinsko vijeće Općine Dvor na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine donosi
ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dvor

Odluka je objavljena u Službenom vjesniku br. 07/07

TEKSTUALNI DIO

KARTOGRAMSKI DIO