folder Urbanistički plan uređenja naselja Dvor

Dokumenti

pdf Odredbe Urbanistièkog plana Popular

Objavila 2628 preuzimanja

Odredbe Urbanistièkog plana ureðenja naselja Dvor

pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana Popular

Objavila 3981 preuzimanje

Obrazloženje URBANISTIÈKOG PLANA UREÐENJA NASELJA DVOR

pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE Popular

Objavila 2414 preuzimanja

Naèin i uvjeti gradnje - Naèin gradnje

pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 Popular

Objavila 2438 preuzimanja

Uvjeti korištenja, ureðenja i zaštite površina - Podruèja posebnih ogranièenja u korištenju

pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA Popular

Objavila 2353 preuzimanja

Uvjeti korištenja, ureðenja i zaštite površina - Podruèja posebnih uvjeta korištenja

pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA Popular

Objavila 2105 preuzimanja

Naèin i uvjeti gradnje - Oblici korištenja

pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA Popular

Objavila 2030 preuzimanja

Prometna, ulièna i komunalna infrastrukturna mreža - Infrastrukturni sustavi i mreže

pdf KARTOGRAM - PROMET Popular

Objavila 2131 preuzimanje

Prometna, ulièna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet, pošta i telekomunikacije

pdf Kartogram - NAMJENA Popular

Objavila 2500 preuzimanja

Korištenje i namjena površina

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281