default VOLINJA (1217 preuzimanja) Popular
default LOTINE (1285 preuzimanja) Popular
default ROGULJE (1139 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1165 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1772 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (1286 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1365 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1412 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1520 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1457 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (8131 preuzimanje) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3546 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3797 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3223 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4415 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6656 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3297 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4699 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (3007 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281