default ROGULJE (1099 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1104 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1700 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (1209 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1324 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1367 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1453 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1387 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7839 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3439 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3661 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3127 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4293 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6430 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3167 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4537 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2907 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2927 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2842 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281