default ÈAVLOVICA (1219 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1151 preuzimanje) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7294 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3117 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3342 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2753 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (3867 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5722 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2818 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4182 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2576 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2601 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2516 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2249 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2314 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2341 preuzimanje) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2848 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1626 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281