pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2105 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2030 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2131 preuzimanje) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2500 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1488 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1069 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6098 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1661 preuzimanje) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1743 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2418 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (1953 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3042 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1198 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281