default ROGULJE (815 preuzimanja) Popular
default ZRIN (806 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1414 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (918 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1032 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1064 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1149 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1070 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7039 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (2948 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3163 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2522 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (3595 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5211 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2628 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (3981 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2414 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2438 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2353 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281