document IV. Izmjene I dopne Plana nabave (58 preuzimanja)
pdf Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (147 preuzimanja) Popular
pdf Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu (141 preuzimanje) Popular
pdf III Izmjene i dopune Plana nabave 2020. (156 preuzimanja) Popular
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 2019 (179 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Općina Dvor (183 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Dječji vrtić (174 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Knjižnica (173 preuzimanja) Popular
document Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA (243 preuzimanja) Popular
pdf STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. - 2023. (360 preuzimanja) Popular
pdf Saziv 27. Sjednice Općinskog vijeća (241 preuzimanje) Popular
document Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine (250 preuzimanja) Popular
document II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu (251 preuzimanje) Popular
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu (282 preuzimanja) Popular
pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN (474 preuzimanja) Popular
document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (376 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (363 preuzimanja) Popular
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (432 preuzimanja) Popular
pdf Zaključak o utvđivanju konačnog prijedloga - I. izmjenja i dopuna Urbanističkog plana uređenja neselja Dvor (437 preuzimanja) Popular
pdf Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (382 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281