document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (35 preuzimanja)
default Ponudbeni list - Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (35 preuzimanja)
pdf Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (47 preuzimanja)
spreadsheet FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ: I-XII.2016 (46 preuzimanja)
document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu (45 preuzimanja)
document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu (42 preuzimanja)
default JAVNI POZIV - obrazac zahtjeva (55 preuzimanja)
pdf JAVNI POZIV - sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (60 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. DJEČJI VRTIĆ (52 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. - KNJIŽNICA (59 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2015. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine (41 preuzimanje)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine, (37 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine (43 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave - 2016. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine (56 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2016. godini – stanje na dan 31.12.2016. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o bagatelnoj nabavi). (54 preuzimanja)
document Prijavnica - natječaj za studentske stipenije (44 preuzimanja)
document Ponovljeni natječaj za studentske stipenije! (66 preuzimanja)
default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (49 preuzimanja)
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (46 preuzimanja)
pdf Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama (49 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281