pdf Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja (6 preuzimanja) New
document Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća (21 preuzimanje)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019. (20 preuzimanja)
pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (52 preuzimanja)
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (49 preuzimanja)
pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (94 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (52 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (49 preuzimanja)
document Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (39 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (82 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (72 preuzimanja)
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (75 preuzimanja)
pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta (59 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (41 preuzimanje)
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (40 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (43 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019. (59 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019. (61 preuzimanje)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (63 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine (72 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281