default KOBILJAK (1607 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (8460 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3849 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (4123 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3459 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4715 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6911 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3620 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (5033 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (3333 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (3329 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (3286 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (3029 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3304 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (3169 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3874 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (2264 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1625 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281