default ŠVRAKARICA (1216 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1332 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1376 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1462 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1396 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7920 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3463 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3693 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3157 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4319 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6537 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3196 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4576 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2937 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2949 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2872 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2602 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2963 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2833 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281