default VOLINJA (1104 preuzimanja) Popular
default LOTINE (1178 preuzimanja) Popular
default ROGULJE (1027 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1028 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1631 preuzimanje) Popular
default ŠVRAKARICA (1140 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1252 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1293 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1383 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1313 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7678 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3352 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3576 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3016 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4201 preuzimanje) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6211 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3063 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4432 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2809 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281