Page 85 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
85
8. DODACI
DODATAK 1 – RADNA GRUPA ZA IZRADU REVIZIJE STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA OPĆINE
DVOR
Kako bi se postigli najbolji rezultati pri izradi revizije Strategije gospodarskog razvoja općine Dvor
izrađene 2003. godine, kao krovnog strateškog razvojnog dokumenta, korištena je metoda suradnje
zaposlenika JLS-a, na čelu s Načelnikom Općine, i lokalnih razvojnih dionika, pod vođenjem stručnog
savjetnika iz UNDP-a, lokalnog ureda u Petrinji, koji je pružio stručnu potporu izradi revizije Strategije
razvoja. Oni su činili Radnu skupinu za izradu Revizije Strategije gospodarskog razvoja Općine Dvor. U
Radnoj skupini bile su zastupljene sve tri razine razvojnih dionika Općine Dvor, predstavnici javnog,
gospodarskog i civilnog sektora, te je revizija provedena putem kvalitativnih konzultacija i
participacijskog procesa relevatnih predstavnika svih razvojnih dionika.
Strategija razvoja
je proizašla iz brojnih prijedloga i rasprava radne skupine koje su, u konačnici,
urodile ovim dokumentom.
Ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su doprinijeli stvaranju Strategije razvoja Općine Dvor za
razdoblje 2011.-2015.
DODATAK 2
Izvori informacija i literatura, korišteni pri izradi revizije Strategije gospodarskog razvoja Općine Dvor
iz 2003.
1.
Lisabon Agenda for jobs and growth, 2000.,
2.
Europa 2020, 2010.
3.
Common Agricultural Policy 2007.-2013., COUNCIL REGULATION (EC) No 1290/2005,
4.
Rural development policy 2007.-2013.,
5.
Directorate general for internal policies, Policy department B: Structural and Cohesion
policies, The single payment scheme after 2013: New approach-New targets, Study (2010)
6.
European Commission, Communication from Commission to the European Parliament, The
Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Ragions,
The CAP towars 2020; Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the
future; 18 November 2010. COM(2010) 672 FINAL