Page 64 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
64
ciljevima EU iznesenima u ratificiranom
Lisabonskom ugovor
Strateški ciljevi razvoja Općine Dvor usklađeni su s gore navedenim ciljevima Europske unije, a treba
naglasiti i usklađenost s prioritetima i ciljevima definiranim novom gospodarskom strategijom EU,
pod nazivom „
EUROPA 2020
– strategija za pametan, održiv i uključiv rast
. Lisabonski ugovor jasno navodi
ciljeve Europske unije i vrijednosti mira, demokracije, poštivanja ljudskih prava, pravde, vladavine
prava i održivosti.
Prioriteti strategije su:
. Ova je strategija, kao
nasljednica Lisabonske strategije, usvojena slijedom potreba da se politike preusmjere s upravljanja
krizom na uvođenje srednjoročnih i dugoročnih reformi koje bi trebale promicati rast i zapošljavanje,
a istodobno osiguravati održivost javnih financija.
PAMETAN RAST – razvoj gospodarstva zasnovanog na znanju i inovacijama
ODRŽIVI RAST – poticanje gospodarstva koje je resursno učinkovitije, ekološki osvještenije i
konkurentnije
UKLJUČIVI RAST – gospodarstvo zasnovano na visokoj zaposlenosti koje treba doprinijeti
društvenoj i teritorijalnoj koheziji
Srednjoročni strateški ciljevi EU za strukturnu politiku su sljedeći:
Prijelaz na gospodarstvo utemeljeno na znanju;
Iskorištavanje konkurentskih prednosti;
Promicanje održivog razvoja industrije;
Ulaganje u ljudski i fizički kapital;
Unapređenje upravljanja razvojem.
Također su važna tzv.
horizontalna načela EU
, odnosno ciljevi koji bi se idealno trebali promicati
svim programima i projektima EU-a:
Razvoj informacijskog društva;
Promocija jednakih mogućnosti i ljudskih prava;
Upravljanje okolišem i ”održivost”;
Nastavak privatno-javnog partnerstva i učinkovite demokracije.
6.2 Strateški ciljevi Republike Hrvatske
Strateški okvir za razvo
predstavlja krovni strateški razvojni dokument koji definira okvir za razvoj
sektorskih strategija i javnih politika Republike Hrvatske. Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)