Page 63 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
63
optimalno iskorištava njezine razvojne snage i prilike te prevladava i zaobilazi njezine slabosti i
prijetnje. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na osnovnoj analizi i SWOT analizi.
Strateški ciljevi moraju biti usklađeni sa strateškim ciljevima nadređenih strateških dokumenata na
razini EU, nacionalnoj i regionalnoj razini, a opet, dostižni lokalnim financijskim i ljudskim resursima.
Slika 6.1 Pozicioniranje Strateškog razvojnog plana općine Dvor u odnosu na nadređene strateške dokumente.
(Autor: Bojana Markotić Krstinić)
6.1
Strateški ciljevi Europske unije
Općinska razvojna strategija je razvojni dokument koji se priprema dijelom i kao podloga za
korištenje fondova EU-a. Važno je da su ciljevi i prioriteti, određeni Strategijom, jasno usklađeni s
osnovnim ciljevima EU-a. Pri pripremi Strategije posebna pozornost je posvećena usklađenosti s