Page 55 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
55
Visoka vrijednost šuma i
drvne mase/FSC
Postojanje drvno-
prerađivačkih kapaciteta u
privatnom sektoru
Postojanje obrtnika i
privatnih poduzetnika
Postojanje pokretača
razvoja/entuzijasta
Postojanje inicijative za
razvoj ruralnog turizma sa
ponudom aktivnog
turizma/postojanje
privatnih smještajnih
kapaciteta
Postojanje iskorištavanja
mineralnih sirovina
(kamen/glina)
Nedostatak radnih mjesta –
iseljavanje obrazovanih i
mladih kadrova/starenje
stanovništva
– depopulacija
Nedostatak
poduzetničkih incijativa
Male količine
poljoprivrednih proizvoda
– nekonkuretnost
Velika ovisnost o poticajima
i donatorima
Izoliranost
naselja/zaselaka/velika
površina JLS/velik broj
naselja
Slaba prometna povezanost
naselja/ neriješena
infrastruktura koja
omogućuje životne uvjete u
modernom kontekstu
Neujednačeni uvjeti života
stanovnika u naseljima na
području, koncentriranje
stanovništva u urbanijim
cjelinama i odumiranje
ruralnih zajednica u
izoliranim područjima
(izumiranje cijelih naselja)
Goprometni položaj,
izoliranost područja, loša
prometna povezanost s
tržištima i ostatkom države
certifikata kvalitete
proizvodnje – olakšan
pristup zahtjevnim tržištima
Doseljavanje
obrazovanijeg i
neautothonog
stanovništva radi
napuštanja seoskih
cjelina od strane
autohtonog
stanovništva/smjena
stanovnika
FSC certifikat šuma
Geoprometni položaj u
kontekstu pristupanja RH
Europskoj uniji, koridor
autoceste prema BiH
Regionalni park „Una“,
biološka i krajobrazna
raznolikost, zanimljivost
područja – velik turistički
razvojni potencijal
4.2 Sektorska SWOT analiza
Geoprometni položaj/ resursna osnova - prirodna baština/ NATURA 2000
PREDNOSTI
SLABOSTI
PRILIKE
PRIJETNJE