Page 46 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
46
2.2 Mineralne sirovine
Tablica 2.3 Mineralne sirovine na području Općine Dvor.
Vrsta mineralne sirovine
Lokacija (naziv eksploatacijskog polja)
željezo
Tomašica, Srebrnjak, Zrin, Čatrnja, Gradski potok, Jokin potok,
Meterize, Kosna, Vidorija, Resanović, Kokirna, Gvozdansko
bakar
Grdski potok, Katarina, Zrin, Tomašica, Srebrnjak
olovo
Zrin, Čatrnja, Srebrnjak
srebro
Zrin, Čatrnja, Srebrnjak
barit
Gvozdanski jarak, Matinović potok
građevinski kamen
Bjeljevina, Karlice
keramička glina
Bešlinac, Pedalj, Meterize, Bekin potok, Mala Kosna
keramička i vatrostalna glina
Pedalj
ciglarska glina
Pedalj, Javoranj
kvarcni pijesak
Udetin, Rodine, Vododerine, Materize, Magnovac
dolomitni pijesak
Beke
tuf
Lebrenica, Kobiljak, Cvetović
sirovina za cementnu industriju
Dvor, Divuša, Kepčije, Korizme, Šegestin, Popov most, Unčani
Izvor: PPU općine Dvor, 2006.
Ležišta ovih sirovina su značajna, a neka od njih povoljnih su kvaliteta i za cestogradnju i za
proizvodnju betonskih agregata, te predstavljaju značajni sirovinski potencijal Općine. Ova ležišta
moraju se valorizirati, prvenstveno kroz određivanje rezervi detaljnim istraživačkim radovima, za što
postoji odgovarajuća geološka podloga.
Općenito, na području Općine, sirovinska baza je nedovoljno istražena. Realnu perspektivu za
eksploataciju imaju samo tehnički kamen sedimentnog porijekla, karbonatnog sastava (dolomiti i
vapnenci) i keramičke gline. Manju perspektivu ima eksploatacija kvarcnih pijesaka, dok je vrlo mala
vjerojatnost eksploatacije eruptivnog građevnog kamena litotamnijskih vapnenaca kao
arhitektonsko-građevnog kamena i ležišta cementnih lapora. Ostale mineralne sirovine gotovo da
nemaju mogućnost za eventualnu eksploataciju u budućnosti.
Eksploatacijom dolomita, vapnenaca, spilita, serpentinita, keramičkih i opekarskih glina, te ruda
metala došlo je do devastacije određenih prostora. U dijelovima terena koje se lako i prirodno
zatravljuju, znaci ranije devastacije su već isčezli. Međutim, teško je sanirati devastirane prostore u
karbonatnom i magmatskom građevinskom kamenu nakon eksploatacije. Za sada se nije pristupilo
planskoj sanaciji tih prostora, iako bi se u nekim napuštenim kamenolomima moglo primijeniti
zatravljivanje hidrosjetvom.
Na području Općine Dvor, 2 poduzeća bave se eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina, KIO-
Keramika, koja se bavi proizvodnjom keramičkih pločica, te jedno koje se bavi eksploatacijom
kamena.
2.3 Turizam
Obzirom na bogatstvo pejzažnih raznolikosti kao što su doline rijeka, gdje se isprepliću
poljoprivredne površine sa autohtonom šumskom vegetacijom i brdovit krajolik između riječnih