Page 45 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
45
Slika 2.6 Struktura vlasništva šumskih površina u općini Dvor.
(
Izvor: PPU općine Dvor,2006. i Popis poljoprivrede 2003.)
Hrvatske šume d.o.o., stekle su pravo na prestižni FSC certifikat za gospodarenje šumama. Prema
definiciji, “FSC akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim,
socijalnim i ekonomskim standardima.” Cilj međunarodnog programa FSC je promoviranje ekološki
odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja šumama u svijetu na način da
se utvrdi općepoznati standard koji se priznaje i poštuje implementacijom načela odgovornog
šumarstva.
U najnižim dijelovima šumskih područja Općine Dvor rasprostiru se biljne zajednice: crne johe s
trušljikom (
Frangulo-Alnetum glutinosae
) te poljskog jasena s kasnim drijemovcem (
Leucoio-
Fraxinetum angustifolie
), hrast lužnjak s velikom žutilovkom (
Genistoelatae-Quercetum roboris
). U
višim dijelovima rasprostiru se biljne zajednice: hrasta kitnjaka s pitomim kestenom (
Querco-
Castanetum illyricum
) – do 500 mnv, pitomog kestena (
Castanetum sativae
), bukve s lazarkinjom
(
Asperulo- Fagetum
) u najvišim
dijelovima - preko 500 mnv te bukve s bekicom (
Luzulo albidae -
Fagetum
).
Pitomi kesten je još jedna vrsta drveća koja ubrzano propada u svim našim šumama zbog raka
kestenove kore. Kesten se suši na velikim površinama, te se mora posjeći, a drvo se koristi u industriji
tanina. Treba napomenuti da se 50% areala pitomog kestena u Hrvatskoj nalazi upravo u Sisačko-
moslavačkoj županiji i to, većinom, na području Općine Dvor, te je gospodarski iznimno značajna
vrsta drveta, za uzgoj i iskorištavanje: drvo - trupac u drvnoj industriji, cvjetovi u pčelarstvu, plodovi
u ishrani divljači, te za prehrambenu industriju. U svrhu zaštite i spašavanja pitomog kestena
priprema se projekt prekogranične suradnje gradova i općina Bosne i Hercegovine i Republike
Hrvatske, na potezu od Hrvatske Kostajnice do Velike Kladuše, području s visokim postotkom šuma
pitomog kestena, ali i zaraženosti od raka kestenove kore.