Page 39 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
39
sustavno provodi izvide, te razminiranje minski sumnjivog prostora. No samo postojanje minski
sumnjivih prostora ograničavajući je faktor za život lokalnih stanovnika, posebno za razvoj aktivnog
turizma.
2
Gospodarstvo
Bruto domaći proizvod SMŽ-e iznosio je 2007. godine 1.269 milijuna eura ili 7200 eura po
stanovniku. U ukupno ostvarenom BDP-u u Hrvatskoj, SMŽ sudjeluje s otprilike 3%. Sisačko-
moslavačka županija, prema BDP-u po stanovniku, spada u donji dio ljestvice svih hrvatskih županija.
To upućuje na još uvijek slabu gospodarsku aktivnost i neiskorištenost svih gospodarskih potencijala
Županije, pa tako i područja općine Dvor.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2008., na području SMŽ-e registrirano je ukupno
6533 gospodarskih subjekata, od čega je aktivnih svega 2740. Udio aktivnih gospodarskih subjekata
sa sjedištem u SMŽ-i u odnosu na gospodarske subjekte na razini cijele Hrvatske je relativno mali i
iznosi svega 2%. Od ukupnog broja aktivnih gospodarskih subjekata, najzastupljeniji su obrti i
slobodna zanimanja (2 589 subjekata), te trgovačka društva zajedno s uslužnim djelatnostima (1 555
subjekata). Obrtništvo, trgovina i prerađivačka industrija stoga su tradicionalne djelatnosti koje čine
osnovu gospodarske aktivnosti SMŽ-e. Globalna gospodarska kriza negativno se odrazila i na
poslovanje poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa podaci iz 2009. godine pokazuju da je
ukupni prihod registriranih pravnih osoba ostvaren u iznosu od 8,8 mlrd kuna, odnosno manji za
18,2% , dok je rashoda ostvaren u iznosu od 9,3 mlrd kuna ili odnosno za 14% je manji u odnosu na
prethodnu poslovnu godinu. To ukazuje na to da su poduzetnici u SMŽ-i u 2009. godini poslovali
ispod praga ekonomičnosti. Ukupna dobit ostvarena poduzetničkom aktivnosti smanjena je u 2009.
godini na 229 milijuna kuna, odnosno manja je za 25,4% u odnosu na godinu ranije. Ipak, u SMŽ-i
prevladavaju poduzetnici koji su poslovali s dobitkom. Tako je 2009. njih 950 ili 60% poslovalo s
dobitkom, dok je gubitak ostvarilo 632 poduzetnika. Glavni problemi s kojima se u poslovanju
suočavaju poduzeća na području SMŽ-e su nelikvidnost i insolventnost. Iznos nepodmirenih obveza
poduzeća posljednjih nekoliko godina ima uzlazno kretanje. Tako je krajem ožujka 2010. godine iznos
nepodmirenih dugova registriranih pravnih osoba iznosio preko 361 milijun kuna ili 33% više nego u
istom razdoblju prethodne godine. U strukturi duga, najveći iznos odnosi se na nepodmirene obveze
s osnove sudskih i drugih rješenja (61%), zatim slijede obveze za poreze i prisilne naplate (35%), te
nepodmirene obveze za doprinose (4%). Tako visoki iznosi nepodmirenih obveza utječu na daljnji
pad gospodarske aktivnosti u Županiji, povećanje gubitaka u poslovanju, pad robne razmjene, rast
nezaposlenosti, te smanjenje županijskih poreznih prihoda. U 2009. godini dolazi do smanjenja
vlastitih izvora financiranja u ukupnim financijskim sredstvima poduzetnika SMŽ-e (36,3%), što
upućuje na to da postoji naglašena ovisnost o tuđim, skupljim izvorima.