Page 37 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
37
1.1.7.5 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Općini Dvor izuzetno je loše, promatrano i prema
kriteriju kvalitete stanovanja i prema kriteriju negativnog/onečišćujućeg utjecaja na okoliš (u prvom
redu mora, površinske i podzemne vode). Pokrivenost općine kanalizacijskom mrežom je samo 5%,
dok je na mrežu priključeno 40% stanovništva, odnosno 2091 kućanstava, i to samo naselja Dvor i
Matijevići. Sve sanitarne vode Dvora i Matijevića završavaju u rijeci Uni, bez prethodnog tretmana.
1973. godine izrađeno je idejno rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Matijevići s
uređajem samo za to naselje. Takvo rješenje, s dva uređaja, obzirom na blizinu Dvora, nije
prihvaćeno. Izgrađen je dio lokalne mreže s privremenim ispustom u potok Svinjicu, kod utoka u
Unu.
Druga kućanstva otpadne vode rješavaju sabirnim i septičkim jamama koje su ili propusne, pa se
njihov sadržaj cijedi izravno u podzemlje i potencijalno ugrožava pitke vode, ili se njihov sadržaj
povremeno ispumpava i nekontrolirano (jer trenutno ni ne postoji kvalitetna alternativa s obzirom
da ne postoje odgovarajući prečistači ni odgovarajuće zbrinjavanje otpadnih voda na području
općine) prazni na tlo, ili u neki vodotok. Postojeća kanalizacijska mreža prikuplja otpadne vode iz
kućanstava i gospodarskog sektora koje se ispuštaju direktno u otvorene vodotoke. I u naseljima u
kojima postoji, kanalizacijska mreža je uglavnom skup parcijalnih rješenja različite starosti i različite
okolišne prihvatljivosti što je, uz sniženu kvalitetu okoliša za lokalno stanovništvo, izravna opasnost i
prepreka za dugoročno održivi razvoj poljoprivrede i turizma. Potrebno je hitno rješavanje
neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda, budući da sadašnje stanje predstavlja jedan od osnovnih
ograničavajućih faktora razvoja područja.
1.1.7.6 Gospodarenje otpadom
Na području Općine Dvor nalazi se jedno „službeno“ odlagalište otpada – Ćore, koje se koristi za
odlaganje komunalnog otpada iz općine. Odlagalište otpada „Ćore“ nalazi se na prirodnoj visoravni u
Općini Dvor, oko 3 km je udaljeno od općinskog središta, naselja Dvor, a smješteno je na k.č. broj 378
k.o. Ćore.
Na odlagalištu se odlaže komunalni otpad iz naselja Općine Dvor od 1980. godine. Prostire se na oko
6000 m
2
, a odloženo je približno 10 000 t komunalnog otpada. Godišnje se odloži približno 1400 m
3
Otpad u Općini Dvor sakuplja Komunalac Dvor, poduzeće u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
U poduzeću je zaposleno 13 ljudi, ali od njih se samo 3 bavi otpadom. Naime, osim skupljanja i
odvoza otpada, poduzeće se bavi i drugim poslovima (poslovi vodoopskrbe, kanalizacije, održavanja
groblja i zelenih površina i dr.). Komunalno poduzeće sakupljeni otpad iz kućanstva 13 naselja s
područja Općine Dvor (naselja Dvor, Matijevići, Hrtić, Vanići, Zamlača, Struga Banska, Unčani,
otpada. Na odlagalištu nema osnovne infrastrukture (ograda, prikupljanje procijednih voda,
odvodnja oborinskih voda, otplinjavanje, vaga, struja, voda), nije čuvano niti ograđeno. Otpad se
povremeno prekriva zemljom. Odlagalište je pred zatvaranjem, ishođena je lokacijska dozvola za
sanaciju, te je u izradi glavni i izvedbeni projekt sanacije; no, budući nema druge, adekvatne, lokacije,
ovo odlagalište je još uvijek u funkciji.