Page 19 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
19
Bukove šume
Asperulo-Fagetum
(Šifra stanišnog tipa na Dodatku i Direktive o
staništima: 9130)
Samo manji dio ovog potencijalnog NATURA 2000 područja nalazi se u Općini Dvor. Čitavo
NATURA 2000 područje obuhvaća šumske predjele Popova kosa, Ostojina kosa i Jezičevac
ukupne površine oko 350 ha. Prevladava šuma bukve sa znatnim udjelom kestena i nešto
hrasta kitnjaka. Prevladavajuća šumska zajednica je šuma bukve s lazarkinjom. Teren je strm
i ispresijecan jarcima i potocima, a šumske sastojine starosti su od 40 do 80 godina. Šumama
na ovom području upravljaju Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak (Šumarija
Kostajnica).
Slika 1.6: Prijedlog lokaliteta mreže NATURA 2000 u Općini Dvor.
(Izvor. DZZP, 2011.)
1.1.5.5 Prirodna baština i zaštita prirode
Područje Općine Dvor, do danas, nema registriranih zaštićenih dijelova prirode u smislu
Zakona o
zaštiti prirode (NN 70/05),
ali se valorizacijom prirodne baštine za potrebe Prostornog plana Općine
Dvor - Prilog: Zaštita prirode, došlo do spoznaje da je, po bogatstvu flore i osobitosti vegetacije, ovo
područje jedno od najbogatijih i najzanimljivijih predjela u Hrvatskoj.