Page 17 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
17
kategorijama kritično ugroženih, ugroženih i osjetljivih vrsta.
Zakonom o zaštiti prirode
(NN 70/05,
139/08) zaštićene su 52 vrste (39 strogo zaštićenih i 13 zaštićenih),
Konvencijom
o zaštiti europskih
divljih vrsta i prirodnih staništa
(Bern, 1979.) zaštićeno je 54 vrsta, a
Konvencijom o zaštiti
migratornih vrsta divljih životinja
(Bonn, 1979.) zaštićeno je 20 vrsta ptica, dok je 9 vrsta ptica je
zaštićeno europskom
Direktivom o pticam
Neke od riba, kao npr. mladica (
Hucho hucho)
i ukrajinska paklara (
Eudontomyzon mariae),
te peš
(
Cottus gobio)
nalaze se na
Dodatku II Direktive
o staništima
, što znači da se radi o vrstama koje su
ugrožene na europskoj razini te je za njih potrebno izdvojiti i zaštititi važna staništa.
.
Upravo je očuvanje kvalitete vode te prirodnosti toka rijeke Une jedan od najvećih izazova zaštite
biološke raznolikosti ove rijeke. Također, samo pažljivim planiranjem razvoja poljoprivrede i
poticanjem one ekstenzivne, u priobalju Une će se očuvati poluprirodna, ljudskim radom stvorena
staništa, osobito male oranice i livade o kojima ovise ugrožene vrste ptica, leptira i drugih kukaca.
Osobito vrijedna poljoprivredna staništa su livade košanice.
1.1.5.4 Ekološka mreža NATURA 2000
NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Međunarodna
ekološka mreža
Na području Općine Dvor nalaze se prostori koji su dio međunarodne ekološke mreže NATURA 2000
te, time, imaju veliko međunarodno značenje za očuvanje biološke raznolikosti. Prema podacima
DZZP-a, od 17. lipnja 2011., prostori općine u mreži NATURA 2000 su:
NATURA 2000
obuhvaća područja koja su, primjenom stručnih kriterija, utvrđena
kao područja važna za očuvanje ili uspostavu povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili
divljih vrsta na Europskoj i nacionalnoj razini.
1.
Čorkovača (HR2000454
Bukove šume
Asperulo-Fagetum
(Šifra stanišnog tipa na Dodatku i Direktive o
staništima: 9130)
-
ovo područje uvršteno je u prijedlog mreže NATURA 2000 sa
sljedećim ciljevima očuvanja:
Šume pitomog kestena
Castanea sativa
(Šifra stanišnog tipa na Dodatku i Direktive o
staništima: 9260)
Područje Čorkovače obuhvaća šumske predjele Kokirna i Karlice. Šumski predjel Kokirna
površine je oko 315 ha u kojem prevladava šuma bukve s nešto kestena i unesene crnogorice
te, u podnožju, uz vodotoke, joha. Teren je vrlo strm, različitih ekspozicija, a tlo je plitko,
skeletno i podčložno eroziji. Šumske sastojine različite su starosti, od 12 do 130 godina.
Šumski predjel Karlice obuhvaća površinu od oko 500 ha na kojoj prevladava šuma hrasta
kitnjaka na toplijim položajima s nešto crnog jasena, kestena i bukve. Prevladava šumska
4
Šifra područja međunarodne ekološke mreže NATURA 2000., Council directive 92/43/EEC,