Page 16 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
16
II. kategorija tla
(bonitetni broj 64-61), dobrih fizikalnih i kemijskih svojstava: duboka, pretežno
ravnog reljefa. Izbor kultura je, zbog utjecaja podzemnih i poplavnih voda, ograničen vodnim
režimom. Korištenje ove kategorije tla trebalo bi usmjeriti, gotovo isključivo, na poljodjelstvo,
naročito nakon melioracije.
III. kategoriju tla
(bonitetni broj 60-56) označava neujednačenost pedokartografskih jedinica. Težak
mehanički sastav tla ove kategorije ograničava poljoprivrednu proizvodnju pa bi njegova osnovna
namjena bila ekstenzivno poljodjelstvo.
IV. kategoriju tla
(bonitetni broj 50-55) označava neujednačenost koja se, uglavnom, poklapa s
područjima pokrivenim šumom. Posebnim ograničenjima može se smatrati: velika raznolikost,
skeletnost (i do 30% kamena i šljunka), nepovoljna kemijska svojstva (pretežito kisela tla, što je,
opet, vrlo povoljno za razvoj pitomog kestena) i slaba dreniranost.
V. kategoriju tla
(bonitetni broj 50) određuju trajna ograničenja u dubini, skeletnosti i reljefu.
Namjena u korištenju je usmjerena pretežno na šumarstvo, uz približnu procjenu do 15% za
poljodjelstvo (livade i stočarstvo).
U sveukupnoj sintezi, temeljem prirodne osnove, zbirno se razlikuju 3 osnovne kategorije tala:
kategorija osobito vrijedno obradivo tlo
i III. kategorija vrijedno obradivo tlo
i V. kategorija ostala obradiva tla
1.1.5.3 Fauna
Na području Općine Dvor, u dosadašnjim istraživanjima gorskih područja, posebno Zrinske gore,
zabilježena je 41 vrsta sisavaca, vjerojatno nešto više od 2/3 ukupnog broja vrsta. Fauna je tipična
srednjoeuropska. Zakonom strogo zaštićene vrste u Hrvatskoj su sve vrste šišmiša, dvije vrste
puhova, vidra i vuk, koji se nedavno vratio na ovo područje. Na ovim prostorima zaštićeno je desetak
sisavaca na osnovi
Zakona o lovu
i europskoj
Direktivi o staništim
Područje Regionalnog parka Una izuzetno je značajno i po svojoj fauni. Na tom području zabilježeno
je 325 životinjskih vrsta.
Zakonom o zaštiti prirode
(NN 70/05, 139/08) zaštićene su 173 svojte od
kojih je gotovo 50 % ugroženo u Hrvatskoj temeljem kategorizacije Svjetske udruge za zaštitu prirode
(IUCN).
.
U proteklih 125 godina (od
1885.), prema objavljenim podacima i podacima dostupnim u zbirkama, objavljenoj dokumentaciji
stručnih ustanova i tiskanim podacima te nekim opažanjima, za šire područje općine Dvor,
zabilježeno je ukupno 109 vrsta ptica. U sljedećem razdoblju, posebno bi trebalo istražiti ornitofaunu
koja se nalazi na popisu europske
Direktive o pticama
. Od gmazova, na području Zrinske gore, do
sada je zabilježeno 10 različitih vrsta, te 9 vrsta vodozemaca.
Od ugroženih vrsta kralješnjaka brojne su ribe i ptice, a od beskralješnjaka kukci koji, svoj veći dio
života, u obliku ličinki, provode u vodi. Važno je napomenuti kako su populacije ovih, na nacionalnoj
ili europskoj razini, ugroženih vrsta na području Une brojne.
Na prostoru budućeg regionalnog parka rijeke Une zabilježeno je 56 vrsta ptica. Dvadeset vrsta ptica
nalazi se na crvenom popisu ugroženih vrsta - sedam vrsta je ugroženo u užem smislu, tj. pripadaju