Page 15 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
15
Na raznolikost biljnog pokrova Općine Dvor utjecale su promjene koje su se zbivale prilikom velikih
rasprostranjenja biljaka. Ondje rastu i neke tzv. reliktne biljke koje imaju ograničeni areal
rasprostranjenosti, te biljke iz tercijara koje su zaostale iz ledenog doba, zatim endemske biljke i
druge biljke zaštićene zakonom. U dosadašnjim istraživanjima evidentirano je više od 682 vrste
vaskularne flore. Također, flora porječja rijeke Une izrazito je značajna. Na području rijeke Une
zabilježeno je 397 biljnih vrsta, te 23 vrste lišajeva među kojima je velik broj ugroženih i zaštićenih.
Zakonom o zaštiti prirode
(NN 70/05, 139/08) zaštićene su 173 svojte od kojih je gotovo 50 %
ugroženo u Hrvatskoj temeljem kategorizacije Svjetske udruge za zaštitu prirode (IUCN) tj. navedene
su u Crvenim popisima i/ili knjigama vaskularne flore i faune Hrvatske. Od zabilježenih biljnih svojti,
populacija jedne vrste smatra se ugroženom (EN), dok se populacije dvije vrste smatraju osjetljivima
(VU) prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske. Ugrožena vrsta je kukuljičasti kaćun
(
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó) iz porodice kaćuna (
Orchidaceae
) dok su osjetljive vrste mješinasti
repak (
Alopecurus rendlei
Eig) iz porodice trava (
Poaceae
) i kljunasti šaš (
Carex rostrata
Stokes ex
With.) iz porodice šaševa (
Cyperaceae
). Sve tri vrste su i strogo zaštićene
Zakonom o zaštiti prirode
(NN 70/05, 139/08).
Slika 1.5 Banijska oranica.
1.1.5.2 Pedološke karakteristike (tla)
Pedološke karte obuhvaćaju pet kategorija razvrstanih prema pogodnostima za korištenje i
određenim uvjetima ograničenja. Od tih pet kategorija u Općini Dvor registrirano je: