Page 14 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
14
1.1.5
Prirodne karakteristike područja
Jednu od najvećih komparativnih prednosti prostora predstavlja vrijedna prirodna baština,
krajobrazna raznolikost te obilje voda.
1.1.5.1
Vegetacija
Vegetacija, na području Općine Dvor, u uskoj je vezi s geološkom podlogom, reljefom, klimom, te
tlom. Središnji dio Općine, karakterizira dolina potoka Žirovnice, te istočne padine Zrinske gore
prema dolini Une, na kojima prevladavaju poljoprivredne površine i to uglavnom pod uzgojem šljive.
Slika 1.4 Magična jesenska atmosfera šume Zrinske gore.
Šumovitost Općine Dvor znatno je veća od državnog prosjeka, budući je, gotovo 50% površine, pod
šumom. Najvećim dijelom su to prostrani kompleksi šuma u državnom vlasništvu, dok se privatne
šume nalaze uz naselja. Ovim područjem dominiraju tri tipa šume: bukove šume, šume hrasta
kitnjaka i graba i šume hrasta kitnjaka i kestena. Preostalu površino, najvećim dijelom, čine travnjaci,
livade i pašnjaci.
Hrastove i bukove šume, u državnom vlasništvu, su uglavnom visokog uzgojnog oblika, dok se kesten
uzgaja uglavnom kao panjača, čija oplodnja ovisi o namjeni. Šumama u državnom vlasništvu
upravljaju Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Sisak. Općenito se za šumarstvo ove Općine
Dvor, gledano sa stajališta zaštite prirode, može reći da predstavlja granu korištenja vrlo osjetljivog
prirodnog bogatstva, čiji je utjecaj na kvalitetu života izuzetno velik.