Page 13 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
13
eksploataciju veće količine kvalitetne podzemne vode. U posebnim uvjetima ovi izvori
postaju vrlo osjetljivi, jer ih se lako i brzo može onečistiti i onesposobiti za upotrebu. Zbog
toga se ove naslage trebaju adekvatno štititi i čuvati. Postoji nekoliko jačih izvora kapaciteta i
do 8 l/sek. (stalni izvori od 5-8 l/sek.).
3.
Hidrogeološka cjelina
kvartarne naslage Une
- na prostoru nizvodno od Matijevića,
izgrađeno je crpilište za potrebe Dvora. Kaptiran je šljunčani vodonosnik sa 2 bunara.
Optimalni kapacitet je 7,7 l/sek. U mirnodopskim uvjetima, ova hidrogeološka cjelina
predstavlja najznačajniji izvor podzemne vode, no u specijalnim uvjetima, riječni nanos Une
vrlo je podložan onećišćenju, tako da se u kratkom vremenu može onesposobiti za
vodoopskrbu. Primarno potencijalno vodoistražno područje su kapaciteti izvora pitke vode
od 8 l/sek. između Zamlače i Struge Banske i Javornika.
1.1.3.3
Hidrogeografske karakteristike područja
Na temelju članka 15. Zakona o vodama (NN 107/95) svi vodotoci na području Općine Dvor pripadaju
vodnom području sliva rijeke Save.
Rijeka Una je desni pritok Save. U svojem donjem toku graniči između Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Una teče od zapada prema istoku, i u Savu utječe kod Jasenovca. Najveći lijevi pritok
Une je rijeka Žirovnica, koja u Unu utječe kod Dvora.
Rijeke Una i Žirovnica su poplavni vodotoci, koji primaju bujične vode ali i poplavljuju okolno nizinsko
područje, pri čemu se voda dugo zadržava, što predstavlja ograničavajući faktor poljoprivrednog
razvoja porječja. Vodotoci zahtjevaju biološki prihvatljivo održavanje obala i korita kako bi se izbjeglo
poplavljivanje okolnih polja ali i očuvala njihova visoko vrijedna biološka raznolikost.
Prema nacionalnom planu za zaštitu voda, Una spada u međudržavne vode i, prema kategorizaciji
voda, od granice BiH do ušća u Savu pripada u II. kategoriju. Ostali potoci na području Općine Dvor
spadaju u I. kategoriju.
1.1.4
Klimatske karakteristike područja
Općina Dvor ima karakteristike umjereno tople i vlažne klime
(
C
. Prosječna godišnja temperatura
zraka iznosi oko 11
o
C; prosječna temperatura zraka u toploj polovici godine (IV-IX mjesec) iznosi od
14-17
o
Prosječna godišnja količina padalina iznosi od 1000-1250 mm. Po bioklimatološkim obilježjima,
područje općine Dvor ima tri klimatska podneblja:
C.
1.
Podneblje nižeg gorskog pojasa - fitobioklimati bukve (sjeverni dio Općine; prostor Zrina i
uski rub uz jugozapadni dio Općine);
2.
Podneblje brdskog pojasa, fitobioklimat kitnjaka i ostalih hrastova (veći dio Općine);
3.
Podneblje ravnica i riječnih dolina; fitobioklimat hrasta i drugih higrofilnih fitocenoza (uz
Žirovnicu i Unu).
1
Prem
lime