smallpreviewZa ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj radi sa nepunim radnim vremenom odnosno sa 1/3 od punog radnog vremena.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 

-životopis

-diplomu o stručnoj spremi

-presliku osobne iskaznice

-domovnicu

-potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)

-uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić „Sunce“ Dvor Ul. kralja Tomislava br.23.A. 44440 Dvor, s naznakom "Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj," u roku od 15. (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Dvor, te u Večernjem listu .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                          UPRAVNO VIJEĆE

 Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor

 

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)  Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor sa nepunim radnim vremenom