Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i čl. 40. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ Općine Dvor broj 31/09., 13/10., 15/13. i 30/14.), načelnik Općine Dvor donio je 19. listopada 2015. godine V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu

 


Članak 1.

U članku 2. Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu (Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/01 od 20. siječnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/02 od 07. travnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/03 od 14. srpnja 2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/04 od 21. srpnja 2015. godine i Klasa: 406-01/15-01/01, Urbroj: 2176/08-01-15/05 od 27. srpnja 2015. godine) iza rednog broja broja 25/15 dodaje se novi redni broj 26/15.

 

smallpreview 1Plan nabave za 2015 V izmjene i dopune