Općinska uprava

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03 URBROJ. 2176/08-01-12/08 Dvor, 17. prosinca 2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 17. prosinca 2012. godine VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu    Plan nabave za 2012. - VII. izmjene

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/12-01/01 URBROJ: 2176/08-02-12/04 Dvor, 27. studeni 2012. Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor /»Službeni vjesnik» 31/09/,

S A Z I V A M 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u petak, 07. prosinca 2012. godine, s početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  icon 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03 URBROJ. 2176/08-01-12/07

Dvor, 03. prosinca 2012. Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 03. prosinca 2012. godine VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu  icon VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR  OPĆINSKI NAČELNIK    KLASA: 361-01/12-01/01  URBROJ: 2176/08-01-12/03  Dvor, 27. studenog  2012.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12), Općina Dvor upućuje

TREĆI  JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE   RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU  ( za „legalizaciju“ nezakonito izgrađene / rekonstruirane zgrade ) svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih ili  rekonstruiranih zgrada na području Općine Dvor

icon TREĆI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU 

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03  URBROJ. 2176/08-01-12/04  Dvor, 21. studenog  2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 21. studenog  2012. godine  V. IZMJENE I DOPUNE PLANA   NABAVE  ZA   2012. godinu

icon V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR - OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-01/12-01/01   URBROJ: 2176/08-01-12/01  Dvor, 05. studenoga  2012.

Temeljem članaka 382. i 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06) i članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09), općinski načelnik 05. studenoga  2012. godine, donio je O D L U K U o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor

icon Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade u naselju Dvor 

 

|
Stranica 10 od 31

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor