Općinska uprava

REPUBLIKA HRVATSKA | OPĆINA DVOR | POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA OPĆINE DVOR
Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE DVOR donosi
R J E Š E N J E o određivanju glasačkih mjesta Na području OPĆINE DVOR:   icon RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

|

Razvojna agencija  SI–MO–RA d.o.o. Sisak, Rimska 28,  objavljuje Poziv za izdavanje jamstva za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima s područja naše županije, a temeljem ovog Programa i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja kredita, a u skladu s Ugovorom o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu sa Sisačko-moslavačkom županijom i Ministarstvom gospodarstva.

icon Poziv poduzetnicima

|

Opširnije...

Stranica 5 od 31

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor