REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA  DVOR - OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 023-08/12-01/04  URBROJ: 2176/08-01-12/01 Dvor, 28. rujna 2012

Na temelju članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“ Općine Dvor, broj 31/09), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine Dvor je dana 28. rujna 2012. godine donio PROCEDURU  stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor. 

icon PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor