banner nabava dvor

Načelnik

document  KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

Utvrđuje se da su rezultati za izbor općinskog načelnika objavljeni u Večernjem listu dana 04. lipnja 2013. godine, na internetskim stranicama Općine Dvor (www.dvor.hr) dana 04. lipnja 2013. godine i na oglasnoj ploči Općine Dvor dana 04. lipnja 2013. godine postali konačni.

                                                                                                                    

PREDSJEDNICA

Mihaela Rastovac, v.r.

|

Od ukupno 6.425 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.362 birača, odnosno 36,76%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.362 birača, odnosno 36,76%. Važećih listića bilo je 2.267, odnosno 95,98%. Nevažećih je bilo 95 listića, odnosno 4,02%.

Kandidati dobili su sljedeći broj glasova:


 1. Kandidat: NIKOLA ARBUTINA         1.261 glasova  53,39%   -  Zamjenik kandidata: MILOŠ MRKOBRADA - SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

2. Kandidat: BRANISLAV JOKA, dipl.ing.         1.006 glasova  42,59% - Zamjenik kandidata: VLADO RIBIĆ  -  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za općinskog načelnika Općine Dvor izabran je NIKOLA ARBUTINA  a za zamjenika općinskog načelnika izabran je MILOŠ MRKOBRADA

 

pdf  REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DVOR pdf

|
Stranica 4 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor