REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR – NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03  URBROJ. 2176/08-01-12/04  Dvor, 21. studenog  2012.

Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi /Narodne novine 92/11/ i čl. 40. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09/, načelnik Općine Dvor donio je 21. studenog  2012. godine  V. IZMJENE I DOPUNE PLANA   NABAVE  ZA   2012. godinu

icon V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. godinu